Prywatna emerytura

Czy czeka nas katastrofa emerytalna ? Czy przeżyjesz za 1/3 swoich dochodów na emeryturze? Według prognoz ZUS Twoja emerytura może stanowić właśnie taką część ostatniej pensji. Przygotuj się więc na nowy sposób myślenia o emeryturze.

Na początek uświadom sobie jedną bardzo ważną rzecz. To jak będzie wyglądała jesień Twojego życia, w dużej mierze zależy właśnie od Ciebie. Im wcześniej zaczniesz działać, tym łatwiej osiągniesz swój cel.

Nasi doradcy z przyjemnością pomogą Ci zbudować optymalny plan zabezpieczenia emerytalnego.

Cechą charakterystyczną takiego rozwiązana jest występująca w nich gwarancja wypłaty określonego w umowie świadczenia, co istotnie odróżnia je od ubezpieczeń z funduszem inwestycyjnym czy tzw. polisolokat , w których ryzyko inwestycyjne zawsze  ponosi klient. Zawierając umowę znasz już gwarantowaną kwotę, którą Ubezpieczyciel wypłaci po zakończeniu umowy. Masz również możliwość partycypowania w zyskach z inwestycji  które powiększą wartość oszczędności na emeryturę. Pieniądze, które otrzymasz na koniec okresu ubezpieczenia, nie podlegają opodatkowaniu 19–procentowym podatkiem od dochodów kapitałowych. Umowa zapewnia również ubezpieczenie na życie, dzięki temu możesz mieć pewność, że w razie śmierci Twoi bliscy otrzymają pieniądze, które pozwolą im utrzymać standard życia na obecnym poziomie.

Indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego to forma dodatkowego gromadzenia oszczędności na cele emerytalne. Jest to instrument finansowy promowany przez państwo, które przyznaje oszczędzającym pewne udogodnienia, które mają zachęcić do oszczędzania na emeryturę. IKZE mogą  być prowadzone przez :Banki, Towarzystwa Ubezpieczeniowe, Fundusze Inwestycyjne oraz Dobrowolne Fundusze Emerytalne.

Zalety oszczędzania:

  • ulga podatkowa – rozliczając podatek dochodowy możesz odliczyć kwotę nieprzekraczającą  1,2-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok
  • zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wypłacanych środków – preferencyjny podatek, w wysokości 10% kwoty wypłacanych z IKZE środków, przysługuje pod warunkiem ukończenia przez oszczędzającego 65 lat i wpłacania środków przez minimum 5 dowolnie wybranych lat
  • dostępność środków w każdym momencie – środki zgromadzone na IKZE możesz też wypłacić przed osiągnięciem 65 roku życia i niezależnie od liczby lat, w których dokonywałeś wpłat. W takiej sytuacji zapłacisz od nich podatek dochodowy, którego wysokość jest zależna od skali podatkowej, w której się rozliczasz, tj. 17 lub 32%
  • dziedziczenie zgromadzonych środków – spadkobiercy i osoby uprawnione do otrzymania środków z IKZE, dokonujące ich wypłaty, płacą 10% zryczałtowany podatek dochodowy. Przeniesienie środków na własne IKZE odracza moment zapłaty podatku do czasu wypłaty środków

Jest to zindywidualizowany niezależny sposób oszczędzania. Założenie indywidualnego konta emerytalnego jest dobrowolne. Konto może założyć każda osoba fizyczna mająca nieograniczony obowiązek podatkowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która ukończyła 16 lat.

Indywidualne konta emerytalne wyróżniają się zachętą podatkową – dochody uzyskane z tytułu lokowania środków emerytalnych są objęte zwolnieniem z 19% podatku od dochodów kapitałowych zwanego potocznie „podatkiem Belki”.

Wpłaty dokonywane na IKE w roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć kwoty odpowiadającej 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok

Środki emerytalne zgromadzone na IKE można wypłacić po osiągnięciu 60 lat lub nabyciu uprawnień emerytalnych i ukończeniu 55 roku życia i spełnieniu dodatkowych wymogów ustalonych przez ustawę.

Pracownicze Plany Kapitałowe to prywatny i dobrowolny system długoterminowego oszczędzania. Oszczędności budowane są wspólnie przez pracowników, pracodawców oraz państwo.

Do systemu PPK będą zapisywani automatycznie wszyscy pracownicy między 18 a 54 rokiem życia, za których pracodawca odprowadza składki na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zarówno na umowie o pracę jak i umowie zlecenie), którzy nie złożą pracodawcy deklaracji o rezygnacji z wpłat do PPK. Osoby pomiędzy 55 a 70 rokiem życia mogą przystąpić do PPK dobrowolnie po złożeniu do pracodawcy odpowiedniego wniosku.

Minimalna wpłata pracownika, jaka będzie przekazywana na jego rachunek PPK wyniesie 2% wynagrodzenia brutto, potrącanego z pensji netto, natomiast pracodawca będzie wpłacał z własnych środków 1,5% wynagrodzenia brutto uczestnika PPK. Dodatkowo pracodawca oraz pracownik mogą zwiększyć wpłacane kwoty, każdy do maksymalnie 4% wynagrodzenia brutto uczestnika PPK. Państwo ze środków Funduszu Pracy przekaże na rachunek uczestnika PPK tzw. „wpłatę powitalną” w wysokości 250zł, a w kolejnych latach będzie dopłacać rokrocznie 240 zł.

Pracownicze Plany Kapitałowe są całkowicie odmienne od OFE i zgodnie z Art. 3.1 Ustawy o PPK stanowią prywatną własność oszczędzającego. Oznacza to, że na wniosek uczestnika PPK mogą one zostać wycofane w każdym momencie.