Ubezpieczenia majątku

Odpowiedzialność urzędnika za decyzje wydane z rażącym naruszeniem prawa.

Zasady odpowiedzialności majątkowej urzędników określa ustawa z 20 stycznia 2011 r.o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych.Jeśli decyzja lub postanowienie zostały wydane z rażącym naruszeniem prawa to urzędnik z własnej kieszeni musi zwrócić  wypłaconą wartość szkody do 12-krotnej wysokości swojego miesięcznego wynagrodzenia brutto. Zarzuty mogą zostać postawione zarówno osobie wydającej decyzję jak również wszystkim urzędnikom uczestniczącym w postępowaniu poprzedzającym wydanie decyzji, jeśli miały one realny wpływ na kształt wydanego postanowienia.
Funkcjonariusz może się ubezpieczyć od sytuacji, w której zostanie zobowiązany do zapłaty z własnej kieszeni znacznej sumy pieniędzy.Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna za szkody osobowe i rzeczowe powstałe w następstwie wypadków ubezpieczeniowych, zaistniałych w okresie ubezpieczenia, w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych.Ochroną można objąć także roszczenia z tytułu naruszenia dóbr osobistych, czy też konsekwencji utraty dokumentów związanych z wykonywanymi obowiązkami. Ubezpieczenie ma charakter dobrowolny tzn., że urzędnik sam decyduje o przystąpieniu do ubezpieczenia oraz wysokości sumy gwarancyjnej.Składa roczna za ubezpieczenie wynosi od 50 do 150 zł rocznie.

Ubezpieczenia majątku

Ubezpieczenie nagrobka – przed czym chroni i ile kosztuje?

Postawienie najprostszego nagrobka to koszt w wysokości około 7000 zł. Natomiast nagrobki z twardych i cenionych granitów szwedzkich mogą kosztować nawet ponad 30 000 zł
Według danych statystycznych Policji każdego roku na terenie cmentarzy dochodzi do ok. 1900  przestępstw. Zdecydowana większość z nich dotyczy przypadków kradzieży i dewastacji nagrobków. Częstą przyczyną uszkodzenia pomników są także zdarzenia spowodowane upadającymi konarami drzew wskutek silnego czy huraganu.
Problematyczne stają się więc sytuacje, kiedy nagrobek zostanie zniszczony i trzeba wydać na jego naprawę klika tysięcy złotych.
Jak można się zabezpieczyć przed ta sytuacją?
Nagrobek najlepiej ubezpieczyć łącznie z ubezpieczeniem domu lub mieszkania. Wysokość składki przy sumie ubezpieczenia 10 tys. wynosi ok.100 zł rocznie. Zakres ubezpieczenia obejmuje zazwyczaj takie zdarzenia jak:
• kradzież
• wandalizm i dewastacja,
• uderzenie pojazdu mechanicznego,
• upadek statku powietrznego,
• upadek drzew i masztów,
• uderzenie pioruna,
• powódź,
• porywisty wiatr.

Biorąc pod uwagę, że naprawa granitowego nagrobka jest bardzo kosztowna warto zastanowić się nad zawarciem polisy, która zabezpieczy nas finansowo na wypadek zaistnienia takiej sytuacji.

Inwestowanie i oszczędzanie

Czym jest dyspozycja wkładem na wypadek śmierci?

Zgodnie z obowiązującym prawem w przypadku śmierci posiadacza rachunku wypłata zgromadzonych oszczędności przez spadkobierców jest możliwa po przedstawieniu w banku notarialnego poświadczenia dziedziczenia lub prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku.
Przeprowadzenie sprawy sądowej wymaga czasu i jest związane z dodatkowymi kosztami.

Inwestowanie i oszczędzanie

Na czym polega umowa najmu okazjonalnego?

Najem okazjonalny, to forma najmu mieszkania, która daje możliwość szybkiego usunięcia nieuczciwego najemcy z lokalu mieszkalnego. Nie obowiązuje tutaj okres ochronny, który przy standardowej umowie najmu trwa od początku listopada do końca marca kolejnego roku.          Nie masz również obowiązku zapewnienia najemcy lokalu zastępczego.

Najem okazjonalny dotyczy wyłącznie osób, które chcą wynająć swoje mieszkanie osobom prywatnym tzn., że nie możesz w takiej formie wynająć nieruchomości do celów prowadzenia działalności gospodarczej np. firmie, która potrzebuje lokali dla pracowników przebywających              w delegacjach. Właściciel mieszkania nie może też prowadzić działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali.

Oprócz umowy najmu należy sporządzić oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego,                w którym to najemca poddaje się egzekucji i zobowiązuje się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego w terminie wskazanym w żądaniu.

Do umowy najmu należy dołączyć oświadczenie właściciela lokalu lub osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy i osób z nim zamieszkujących we wskazanym lokalu. Koszt zawarcia aktu notarialnego wynosi ok.300 zł i co do zasady ponosi go najemca.

Jeżeli po rozwiązaniu umowy najemca nie opróżni lokalu, wynajmujący powinien złożyć pisemne żądanie opróżnienia lokalu.Jeśli najemca nie wyprowadzi się i nie opróżni lokalu we wskazanym terminie wynajmujący ma prawo złożyć do sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu (oświadczeniu najemcy o poddaniu się egzekucji)

Maksymalny okres, na który może zostać zawarta umowa najmu okazjonalnego wynosi10 lat. Należy pamiętać, że aby umowa najmu była za taką uważana, na wynajmującym ciąży obowiązek zgłoszenia zawarcia umowy do Urzędu Skarbowego w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia najmu.

 

 

 

Emerytura

Kiedy rozpocząć odkładanie pieniędzy na emeryturę?

🟠Emerytura to dla wielu osób bardzo odległy okres, ale warto pomyśleć o niej już na początku pracy zawodowej. Dlaczego? Po pierwsze, dlatego że prognozowana stopa zastąpienia, czyli kwota świadczenia, którą zostanie zastąpiona Twoja pensja wyniesie ok. 25-35% dotychczasowego wynagrodzenia.Po drugie, dlatego że potencjał oszczędnościowy każdego z nas z upływem czasu tylko maleje.
🟠Posłużę się tutaj prostym wyliczeniem.
Jeśli do 65 roku życia, chciałbyś zgromadzić kwotę 1 000 000 zł, a zainwestowany przez Ciebie kapitał, w każdym roku wypracuje 6% zysku netto, to miesięcznie powinieneś odkładać:
▶️ 502 zł – jeśli rozpoczniesz oszczędzanie w wieku 25 lat
▶️ 702 zł – jeśli rozpoczniesz oszczędzanie w wieku 30 lat
▶️ 996 zł – jeśli rozpoczniesz oszczędzanie w wieku 35 lat
▶️ 1443 zł – jeśli rozpoczniesz oszczędzanie w wieku 40 lat
▶️ 2164 zł – jeśli rozpoczniesz oszczędzanie w wieku 45 lat
▶️ 3440 zł – jeśli rozpoczniesz oszczędzanie w wieku 50 lat
🟠Jak widzisz czas działa na Twoją korzyść. Im wcze­śniej zaczniesz oszczę­dzać na emeryturę, tym będzie to łatwiej­sze.
🟠Policzmy jeszcze ile kosztuje odwlekanie decyzji.
Jeśli dzisiaj podejmiesz decyzję, że przez kolejne 30 lat będziesz odkładał 500 zł to przy 6% rocznym zysku z inwestycji zgromadzisz 502 810 zł
🟠Jeśli będziesz zwlekał z podjęciem decyzji i rozpoczniesz odkładanie pieniędzy dopiero za 10 lat zgromadzisz 233 956 zł.
🟠Jak łatwo policzyć różnica wynosi – 268 854 zł. I to jest właśnie koszt, który poniesiesz zwlekając z podjęciem decyzji o oszczędzaniu na emeryturę.
Mało?

Ubezpieczenia majątku

Czy można ubezpieczyć kota od następstw nieszczęśliwych wypadków?

Koty lubią psocić, co sprawia, że mogą one ucierpieć wskutek różnych zdarzeń losowych, takich jak potrącenie przez samochód, czy wypadnięcie z okna. Twój kot może też doznać obrażeń wskutek celowego działania osób trzecich np. okaleczenia lub otrucia.
Jeśli jesteś właścicielem kota warto zastanowić się nad dodatkowym ubezpieczeniem swojego pupila w ramch polisy mieszkaniowej.

Zakres ubezpieczenia może obejmować:
– pokrycie kosztów leczenia uszkodzeń ciała kota będących następstwem nieszczęśliwego wypadku
– pokrycie kosztów uśpienia i pochówku ubezpieczonego kota w razie śmierci będącej następstwem nieszczęśliwego wypadku
– pokrycie kosztów poszukiwania ubezpieczonego kota
– pokrycie kosztów nabycia nowego kota, w przypadku gdy ubezpieczony kot został skradziony lub poniósł śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku

Podejmując decyzje o ubezpieczeniu kota ważne jest, aby przeanalizować ogólne warunki ubezpieczenia ponieważ zakres ochrony ubezpieczeniowej może się różnic w zależności od konkretnej polisy.Warto również sprawdzić, czy istnieją wyłączenia mające wpływ na wypłatę odszkodowania.

Bez kategorii

Jak wyjść ze strefy komfortu?

Strefa komfortu to psychiczna i emocjonalna przestrzeń, w której wszystko jest przewidywalne, pewne i stabilne. Im dłużej znajdujesz się w tym stanie tym bardziej się do niego przyzwyczajasz i tym trudniej będzie Ci z niego wyjść.Ważne jest, abyś czasami wychodził poza strefę komfortu, ponieważ dopiero wtedy będziesz się rozwijał i zdobywał nowe doświadczenia.

Z przeprowadzonego przez Roberta M, Yerkesa i Johna D. Dodsona eksperymentu wynika, że odpowiednio dawkowany poziom stresu jest niezbędny do pobudzenia w człowieku działania i zwiększenie jego efektywności. Natomiast zbyt wysoki poziom może spowodować zniechęcenie.

Oto kilka sposobów, które mogą Ci pomóc wyjść ze strefy komfortu:

1,Wykonuj zadania, które wymagają od Ciebie odwagi i powodują, że możesz czuć się nieco nieswojo np. przeprowadzenie ważnej rozmowy, do której zabierałeś się od dłuższego czasu, czy wygłoszenie prelekcji dla szerszego grona odbiorców.

2.Zmień swoje przekonania i postrzegaj wyjście ze strefy komfortu nie w kategoriach straty,lecz w kategoriach zysku i szansy rozwoju.

3.Nie bój się porażki, ponieważ jest ona nieodłączną częścią procesu nauki i rozwoju.

4.Nie zamykaj się na nowe doświadczenia. Wykorzystuj okazje i zdobywaj nowe umiejętności.

5.Ustal cele, które wymagają od Ciebie wyjścia ze strefy komfortu i krok po kroku je realizuj.

6.Znajdź ludzi, którzy wyszli już ze strefy komfortu i mogą podzielić się z Tobą swoimi doświadczeniami.

Wyjście ze strefy komfortu spowoduje, że przesuniesz granice swoich możliwości, nauczysz się nowych rzeczy, zwiększysz pewność siebie oraz staniesz się człowiekiem szczęśliwym.

A czy nie o to w naszym życiu chodzi ?

Bez kategorii

Dlaczego warto inwestować w edukację finansową pracowników?

Dlaczego warto inwestować w edukację finansową pracowników?

🟠Budowa długofalowych relacji z pracownikami – inwestowanie w edukację finansową pokazuje, że firma dba o rozwój swoich pracowników. Może to przyczynić się do lepszego zaangażowania w pracę i pomóc w budowaniu długotrwałych więzi i z pracownikami.

🟠Redukcja stresu – pracownicy, którzy potrafią uniknąć finansowych pułapek i wyeliminować stres związany z problemami finansowymi mogą lepiej skupić się na swojej pracy i być bardziej efektywni.

🟠Zwiększenie satysfakcji z pracy – zrozumienie zasad zarządzania finansami osobistymi daje pracownikom większe poczucie bezpieczeństwa i stabilności. Może to przekładać się na większą satysfakcję z pracy i lojalność wobec pracodawcy.

🟠Promowanie odpowiedzialności społecznej – edukacja finansowa może zwiększać świadomość miejsca pracowników w społeczeństwie i zachęcać do podejmowania działań charytatywnych lub innych inicjatyw społecznych. To promuje odpowiedzialność społeczną i dobry wizerunek firmy.

Link do bezpłatnego webinarium z zakresu edukacji finansowej tutaj👉Zapisz się

Ubezpieczenia majątku

Ile kosztuje rezygnacja z wakacji wykupionych w biurze turystycznym?

Wyjazd na wakacje z biurem podróży to dla 4 osobowej rodziny wydatek ok. 15- 20 tys. zł. Jeśli z różnych powodów np. choroba dziecka będziesz musiał zrezygnować lub przerwać podróż organizator biuro podroży nie zwróci Ci poniesionych kosztów.

Jak możesz się przed tym zabezpieczyć?

Ochronę przed stratą finansową na wypadek wydarzeń, które mogą spowodować, że będziesz musiał zrezygnować z wyjazdu zapewni Ci ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży. W takie sytuacji ubezpieczyciel zwróci Ci i wszystkie udokumentowane wydatki związane z wyjazdem np. bilety lotnicze, koszty noclegów, wynajem jachtu, auta itp.

Jakie zdarzenia obejmuje ochrona ubezpieczeniowa?

– nagłe zachorowanie lub nieszczęśliwy wypadek uczestnika lub współuczestnika podróży

– nagłe zachorowanie osoby bliskiej

– powikłania związane z ciążą

– wypowiedzenie umowy o pracę

– szkody w mieniu

– kradzież pojazdu

– wezwanie do sądu

– śmierć uczestnika, współuczestnika podróży lub osób bliskich

Ile kosztuje ubezpieczenie?

Składkę możesz szybko i bezpiecznie wyliczyć na naszej stronie ubezpieczenia.pdm.com.pl
Korzystając z kodu 27374 otrzymasz 10% zniżki na wszystkie ubezpieczenia

Kredyty

Jak sprawdzić czy nieruchomość, którą chcemy kupić nie jest zadłużona?

Wszystkie księgi wieczyste są zakładane i prowadzone są w formie elektronicznej.                                          Na stronie ekw.ms.gov.pl  wpisując w wyszukiwarce numer księgi wieczystej możesz przeglądać treści poszczególnych działów księgi wieczystej. Dział IV księgi wieczystej – zasługuje na szczególną uwagę ponieważ wpisywani są tam wierzyciele na rzecz, których została ustanowiona hipoteka.Jeżeli nieruchomość, którą chcemy nabyć jest obciążona hipoteką, to wierzyciel może dochodzić swoich roszczeń od każdego właściciela nieruchomości.                      

W przypadku kiedy nieruchomość nie posiada księgi wieczystej np. podczas nabywania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu proponuję zgłosić się do spółdzielni w celu uzyskania zaświadczenia o stanie zadłużenia nieruchomości.

Warto również sprawdzić,czy uregulowane zostały opłaty za użytkowanie wieczyste, czy podatek od nieruchomości, ponieważ od momentu, kiedy staniemy się właścicielami nieruchomości wszystkie obciążenia przechodzą na nas.

Kolejną ważną rzeczą jest sprawdzenie, czy w mieszkaniu nie jest nikt zameldowany – informację taką możesz uzyskać w wydziale meldunkowym Urzędu Gminy.

Dobrze jest również sprawdzić, czy właściciel mieszkania nie zalega z opłatami eksploatacyjnymi oraz rachunkami za media ponieważ może się zdarzyć, że dostawcy mediów będą uzależniać zawarcie nowej umowy od zapłacenia wszystkich zaległości.

Nawigacja po wpisach