Inwestowanie i oszczędzanie

Pytanie 336. Co robią Polacy z gotówką?

W ciągu ostatniego roku Polacy wycofali z lokat bankowych ponad 93 mld zł. Trzykrotne obniżenie stóp procentowych spowodowało, że depozyty bankowe stają się coraz mniej atrakcyjną formą gromadzenia oszczędności. Aby ochronić kapitał przed inflacją, która według prognoz NPB ma w tym roku wynieść 2,6%, lokata bankowa powinna przynieść około 3,2% zysku brutto, co w najbliższych 2-3 latach jest raczej mało prawdopodobne. Trudno się więc dziwić, że Polacy poszukują bardziej zyskownych form pomnażania kapitału. Realny zysk można dzisiaj osiągnąć inwestując pieniądze wyłącznie poza sektorem bankowym.
W ostatnich miesiącach można również zaobserwować zwiększony napływ kapitału do funduszy inwestycyjnych. W całym 2020 roku saldo wpłat i wypłat wyniosło +348 mln zł. W 2019 roku było na minusie (-557 mln zł).
Dużym zainteresowaniem cieszy się też rynek nieruchomości, a na popularności zyskują innowacyjne formy inwestowania kapitału w formule Equity. Inwestorzy uczestniczą w projekcie deweloperskim poprzez nabycie udziałów w spółce celowej. Horyzont czasowy inwestycji wynosi od 18 do 24 miesięcy, natomiast zyski kształtują się na poziomie ok. 6-7% rocznie.
Więcej informacji na temat inwestycji deweloperskich znajdziesz tutaj >>

Bez kategorii

Pytanie 335. Kogo obejmie podatek od deszczu?

Według nowego projektu podatek deszczowy ma objąć właścicieli nieruchomości o powierzchni większej niż 600 m kw., u których istnieje zabudowa wyłączająca powyżej 50 proc. powierzchni biologicznie czynnej. Obecnie jest to 3500 m2 i ponad 70 proc. zabudowy. Podatek obejmie tysiące właścicieli domów jednorodzinnych, w szczególności tych , którzy zabudowali i wybrukowali każdy skrawek ziemi na swojej działce. Właściciel 6 arowej działki na której dom z tarasem, garaż, altana i kostka brukowa zajmują łącznie ponad 50% terenu zapłaci minimum 450 zł podatku.
Celem nowej ustawy jest skłonienie właścicieli działek do zamontowania urządzeń do retencjonowania wody, nawet tych najprostszych jak pojemniki na deszczówkę. Cena 500 litrowej beczki to koszt dużo mniejszy niż roczny podatek w przypadku 6 arowej działki.

Inwestowanie i oszczędzanie

Pytanie 332. Kto kupuje obligacje skarbowe oprocentowane 0 % ?

W tym roku Ministerstwo Finansów po raz pierwszy w historii wyemitowało obligacje skarbowe o zerowej rentowności. Polska nie jest jedynym państwem, które wyemitowało ,, zerowe” obligacje.
Japonia, Niemcy czy Szwajcaria emitują obligacje nawet z ujemnym oprocentowaniem. Rentowność niemieckich obligacji wynosi minus 0,3%, a szwajcarskich minus 0,5 proc.
Dlaczego ktoś kupuje obligacje, na których się traci?
Papiery dłużne kupują przeważnie krajowe banki posiadające nadwyżkę gotówki, które w ten sposób obniżają podstawę opodatkowania podatkiem bankowym.
W przypadku banków podstawą opodatkowania jest nadwyżka ponad wartość aktywów wynosząca 4 mld złotych. Podstawa opodatkowania może zostać pomniejszana o fundusze własne banków, obligacje skarbowe, jak również inne aktywa kupione np. od NBP, które stanowią zabezpieczenie kredytu.

Bez kategorii

Pytanie 330. Do kiedy należy złożyć PIT 28, a do kiedy PIT 36 i pozostałe? 

Choć większościom Polaków termin składania zeznań podatkowych kojarzy się z końcem kwietnia, w rzeczywistości różni się w zależności od rodzaju składnej deklaracji.
PIT 28
W przypadku podatku od wynajmu mieszkania, czyli dochodu opodatkowanego na zasadzie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych termin rozliczenia przypada na ostatni dzień lutego.
Ponieważ ostatni dzień lutego przypada w 2021 roku w niedzielę – ostateczny termin złożenia PIT-28 zostaje automatycznie wydłużony do poniedziałku 1 marca 2021 roku.

PIT 36 – termin do 30 kwietnia
Składają podatnicy, prowadzący działalność gospodarczą oraz  osoby zatrudnione za granicą których pracodawca nie jest zobowiązany do odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy w Polsce.

PIT-36L – termin do 30 kwietnia
Dotyczy przedsiębiorców rozliczających podatek liniowy

PIT-37 – termin do 30 kwietnia
Formularz PIT 37 składają najczęściej zleceniobiorcy oraz podatnicy zatrudnieni na umowę o pracę w imieniu których zaliczki na podatek dochodowy odprowadzają pracodawcy.

PIT-38 – termin do 30 kwietnia                                                                                                                  Formularz PIT-38 jest przeznaczony dla podatników, którzy uzyskali dochód z tytułu odpłatnego zbycia:
a) papierów wartościowych,
b) pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka),
c) pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających,
d) udziałów w spółkach mających osobowość prawną;

PIT-39 – do 30 kwietnia
PIT-39 składają podatnicy, którzy w danym roku podatkowym uzyskali przychód wymieniony w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a–c ustawy o PIT, a mianowicie z odpłatnego zbycia:
a) nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
b) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
c) prawa wieczystego użytkowania gruntów,
jeżeli od końca roku kalendarzowego, w którym zostały one nabyte lub wybudowane, nie minęło 5 lat.

Nawigacja po wpisach