Finanse firmowe

Pytanie 325. Jak powołać prokurenta w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością?

Ustanowienie prokurenta wymaga zgody organów spółki. W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością prokurent  powoływany jest uchwałą  zarządu spółki. W dokumencie o powołaniu prokurenta należy określić jakiego rodzaju prokura jest udzielana (łączna, oddzielna).

Prokurę można zgłosić do KRS przez system S24 lub pocztą  na formularzu KRS-Z3 wraz z załącznikiem KRS-ZL w terminie 7 dni od dnia jego ustanowienia.

Za ustanowienie prokurenta zapłacisz łącznie 350 zł:

  • 250 zł za wpis do KRS
  • 100 zł za ogłoszenie w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”.

Jeżeli spółka z ograniczoną odpowiedzialnością była założona w systemie S24, opłata za ustanowienie prokurenta wyniesie łącznie 300 zł:

  • 200 zł za wpis do KRS
  • 100 zł za ogłoszenie w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”.
Finanse firmowe

Pytanie 323. Jak zawiesić działalność spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

Wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, którzy nie zatrudniają pracowników mogą zawiesić działalność gospodarczą. Możliwość zawieszenia działalności mają także ci przedsiębiorcy, którzy zatrudniają wyłącznie pracowników przebywających na urlopie:

  • macierzyńskim,
  • na warunkach urlopu macierzyńskiego,
  • urlopie wychowawczym,
  • urlopie rodzicielskim, o ile nie łączą korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu.

Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością można zawiesić na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Jeżeli okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej obejmuje wyłącznie pełny miesiąc luty danego roku kalendarzowego, to za minimalny okres zawieszenia przyjmuje się liczbę dni tego miesiąca przypadającą w danym roku kalendarzowym (czyli 28 lub 29 dni).Jeśli w ciągu 24 miesięcy nie złożysz wniosku o wznowienie działalności, to działalność spółki zostanie automatycznie wznowiona.

Warunkiem zawieszenia działalności  spółki jest sporządzenie uchwały wspólników lub zarządu oraz zgłoszenie zawieszenie działalności do KRS, w  ciągu 7 dni od podjęcia uchwały.Złożenie wniosku w sądzie rejestrowym wolne jest od opłaty sądowej a zawieszenie działalności nie jest też ogłaszane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.Dniem rozpoczynającym zawieszenie jest dzień wskazany we wniosku, jednak nie może on być wcześniejszy niż dzień złożenia wniosku.

Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością możesz zawiesić za pośrednictwem portalu PDI (Elektroniczny dostęp do Sądów Rejestrowych/Centralnej Informacji/MSIG) link  tutaj >>

Finanse firmowe

Pytanie 322. Jak otrzymać środki na utworzenie stanowiska pracy z Urzędu Pracy?

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy to pomoc finansowa udzielana przez Powiatowy Urząd Pracy w związku z wyposażeniem lub doposażeniem stanowiska pracy i zatrudnieniem na tym stanowisku bezrobotnego.Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy może być przyznana w wysokości nie wyższej niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia.W IV kwartale 2020 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyniosło 5457,98 zł.
Do podstawowych obowiązków podmiotu, który otrzymał refundację należy utrzymanie przez okres co najmniej 24 miesięcy stanowiska pracy utworzonego w związku z przyznaną refundacją.
Refundację może otrzymać zarówno osoba fizyczna jak i prawna zatrudniająca w okresie ostatnich sześciu miesięcy, co najmniej jednego pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy.

Środki są przekazywane pracodawcy po stwierdzeniu przez PUP utworzenia i wyposażenia stanowiska pracy  zgodnie ze złożonym wnioskiem o refundację.

Finanse firmowe

Pytanie 320. Jak otrzymać dotacje z Urzędu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej?

Dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej to jednorazowe środki pieniężne, które może otrzymać osoba rozpoczynająca własną działalność gospodarczą. Warunkiem otrzymania dotacji jest posiadanie statusu osoby bezrobotnej, co uzyskuje się po zarejestrowaniu w Powiatowym Urzędzie Pracy.Najważniejszą zaletą takiej dotacji jest fakt, iż jest ona bezzwrotna.Maksymalna kwota dotacji
nie możę przkroczyć sześciokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. W roku 2021 kwota ta wynosi 32 400 zł, ale w praktyce wysokość przyznanej  dotacji zależy od możliwości finansowych danego urzędu.

Jeśli chcesz się ubiegać o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej powinieneś złożyć w Powiatowym Urzędzie Pracy, kompletny i prawidłowo sporządzony wniosek oraz spełnić poniższe warunki:

• posiadać doświadczenie zawodowe lub kwalifikacje w obszarze w którym chcesz otworzyć działalność gospodarczą, potwierdzone odpowiednimi dokumentami;
• w ciągu ostatniego roku nie zostałeś zwolniony z pracy z Twojej winy oraz nie odrzuciłeś propozycji stażu lub oferty pracy;
• przez ostatnie 12 miesięcy nie prowadziłeś firmy;
• nie zamierzasz podjąć tego samego rodzaju działalności gospodarczej, którą prowadziłeś w ciągu ostatnich 2 lat;
• nie otrzymałeś środków na otwarcie firmy z Funduszu Pracy lub innych środków publicznych
• nie byłeś karany za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu;
• nie jesteś objęty zajęciami sądowymi;

Powinieneś też wiedzieć, że jeśli uda Ci się otrzymać dotację to:
• będziesz zobowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres 12 miesięcy;
• nie będziesz mógł podjąć zatrudnienia przez następny rok;
• otrzymane środki będziesz musiał wykorzystać zgodnie z warunkami zawartej umowy np. zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do prowadzenia firmy, zakup towaru za maksymalnie 50% kwoty dotacji, remont lokalu za maksymalnie 30% wartości dotacji, reklama – max 2000 zł)
• środków z dotacji nie będziesz mógł przeznaczyć na: zakup samochodu, ziemi, nieruchomości, pokrycie kosztów transportu, wysyłki, ubezpieczenia, podatków, koncesji i wielu innych niezgodnych z zawartą umową.

Finanse firmowe

Pytanie 308. Czy pracownik przebywający na kwarantannie zobowiązany jest do świadczenia pracy zdalnej?

Jeśli osoba przebywająca na kwarantannie nie może wykonywać pracy zawodowej to  jest traktowana tak samo jak w przypadku niezdolnością do pracy z powodu choroby. Ustalając prawo do zasiłku chorobowego stosuje się ogólne zasady określone w ustawie zasiłkowej. W przypadku, gdy pracownik  w uzgodnieniu ze swoim pracodawcą będzie wykonywał pracę zdalną podczas odbywania kwarantanny i nie wystąpi o zasiłek chorobowy to prawo do zasiłku chorobowego nie będzie mu przysługiwało. Będzie natomiast przysługiwało wynagrodzenie za wykonaną pracę.

Finanse firmowe

Pytanie 304. Na czym polega due diligence?

Due diligence polega na kompleksowej analizie kondycji przedsiębiorstwa pod względem: finansowym, prawnym, podatkowym, handlowym i technologicznym.
Pojęcie due diligence wywodzi się z amerykańskiej wykładni prawa cywilnego i w dosłownym tłumaczeniu oznacza „należytą staranność”. Celem analizy due diligence jest między innymi określenie słabych i mocnych stron przedsiębiorstwa jak również ustalenie jego aktualnej wartości.
Badanie najczęściej przeprowadzane jest na zlecenie inwestora zainteresowanego kupnem przedsiębiorstwa dzięki czemu może on wyeliminować potencjalne zagrożenia związane z transakcją.

Nawigacja po wpisach