Ubezpieczenia majątku

Odpowiedzialność urzędnika za decyzje wydane z rażącym naruszeniem prawa.

Zasady odpowiedzialności majątkowej urzędników określa ustawa z 20 stycznia 2011 r.o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych.Jeśli decyzja lub postanowienie zostały wydane z rażącym naruszeniem prawa to urzędnik z własnej kieszeni musi zwrócić  wypłaconą wartość szkody do 12-krotnej wysokości swojego miesięcznego wynagrodzenia brutto. Zarzuty mogą zostać postawione zarówno osobie wydającej decyzję jak również wszystkim urzędnikom uczestniczącym w postępowaniu poprzedzającym wydanie decyzji, jeśli miały one realny wpływ na kształt wydanego postanowienia.
Funkcjonariusz może się ubezpieczyć od sytuacji, w której zostanie zobowiązany do zapłaty z własnej kieszeni znacznej sumy pieniędzy.Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna za szkody osobowe i rzeczowe powstałe w następstwie wypadków ubezpieczeniowych, zaistniałych w okresie ubezpieczenia, w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych.Ochroną można objąć także roszczenia z tytułu naruszenia dóbr osobistych, czy też konsekwencji utraty dokumentów związanych z wykonywanymi obowiązkami. Ubezpieczenie ma charakter dobrowolny tzn., że urzędnik sam decyduje o przystąpieniu do ubezpieczenia oraz wysokości sumy gwarancyjnej.Składa roczna za ubezpieczenie wynosi od 50 do 150 zł rocznie.

Ubezpieczenia majątku

Ubezpieczenie nagrobka – przed czym chroni i ile kosztuje?

Postawienie najprostszego nagrobka to koszt w wysokości około 7000 zł. Natomiast nagrobki z twardych i cenionych granitów szwedzkich mogą kosztować nawet ponad 30 000 zł
Według danych statystycznych Policji każdego roku na terenie cmentarzy dochodzi do ok. 1900  przestępstw. Zdecydowana większość z nich dotyczy przypadków kradzieży i dewastacji nagrobków. Częstą przyczyną uszkodzenia pomników są także zdarzenia spowodowane upadającymi konarami drzew wskutek silnego czy huraganu.
Problematyczne stają się więc sytuacje, kiedy nagrobek zostanie zniszczony i trzeba wydać na jego naprawę klika tysięcy złotych.
Jak można się zabezpieczyć przed ta sytuacją?
Nagrobek najlepiej ubezpieczyć łącznie z ubezpieczeniem domu lub mieszkania. Wysokość składki przy sumie ubezpieczenia 10 tys. wynosi ok.100 zł rocznie. Zakres ubezpieczenia obejmuje zazwyczaj takie zdarzenia jak:
• kradzież
• wandalizm i dewastacja,
• uderzenie pojazdu mechanicznego,
• upadek statku powietrznego,
• upadek drzew i masztów,
• uderzenie pioruna,
• powódź,
• porywisty wiatr.

Biorąc pod uwagę, że naprawa granitowego nagrobka jest bardzo kosztowna warto zastanowić się nad zawarciem polisy, która zabezpieczy nas finansowo na wypadek zaistnienia takiej sytuacji.

Ubezpieczenia majątku

Czy można ubezpieczyć kota od następstw nieszczęśliwych wypadków?

Koty lubią psocić, co sprawia, że mogą one ucierpieć wskutek różnych zdarzeń losowych, takich jak potrącenie przez samochód, czy wypadnięcie z okna. Twój kot może też doznać obrażeń wskutek celowego działania osób trzecich np. okaleczenia lub otrucia.
Jeśli jesteś właścicielem kota warto zastanowić się nad dodatkowym ubezpieczeniem swojego pupila w ramch polisy mieszkaniowej.

Zakres ubezpieczenia może obejmować:
– pokrycie kosztów leczenia uszkodzeń ciała kota będących następstwem nieszczęśliwego wypadku
– pokrycie kosztów uśpienia i pochówku ubezpieczonego kota w razie śmierci będącej następstwem nieszczęśliwego wypadku
– pokrycie kosztów poszukiwania ubezpieczonego kota
– pokrycie kosztów nabycia nowego kota, w przypadku gdy ubezpieczony kot został skradziony lub poniósł śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku

Podejmując decyzje o ubezpieczeniu kota ważne jest, aby przeanalizować ogólne warunki ubezpieczenia ponieważ zakres ochrony ubezpieczeniowej może się różnic w zależności od konkretnej polisy.Warto również sprawdzić, czy istnieją wyłączenia mające wpływ na wypłatę odszkodowania.

Ubezpieczenia majątku

Ile kosztuje rezygnacja z wakacji wykupionych w biurze turystycznym?

Wyjazd na wakacje z biurem podróży to dla 4 osobowej rodziny wydatek ok. 15- 20 tys. zł. Jeśli z różnych powodów np. choroba dziecka będziesz musiał zrezygnować lub przerwać podróż organizator biuro podroży nie zwróci Ci poniesionych kosztów.

Jak możesz się przed tym zabezpieczyć?

Ochronę przed stratą finansową na wypadek wydarzeń, które mogą spowodować, że będziesz musiał zrezygnować z wyjazdu zapewni Ci ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży. W takie sytuacji ubezpieczyciel zwróci Ci i wszystkie udokumentowane wydatki związane z wyjazdem np. bilety lotnicze, koszty noclegów, wynajem jachtu, auta itp.

Jakie zdarzenia obejmuje ochrona ubezpieczeniowa?

– nagłe zachorowanie lub nieszczęśliwy wypadek uczestnika lub współuczestnika podróży

– nagłe zachorowanie osoby bliskiej

– powikłania związane z ciążą

– wypowiedzenie umowy o pracę

– szkody w mieniu

– kradzież pojazdu

– wezwanie do sądu

– śmierć uczestnika, współuczestnika podróży lub osób bliskich

Ile kosztuje ubezpieczenie?

Składkę możesz szybko i bezpiecznie wyliczyć na naszej stronie ubezpieczenia.pdm.com.pl
Korzystając z kodu 27374 otrzymasz 10% zniżki na wszystkie ubezpieczenia

Ubezpieczenia majątku

Czy ubezpieczenie OC jest ważne mimo niezapłacenia drugiej raty składki?

W myśl ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych w przypadku opłacania składki ubezpieczeniowej w ratach, niezapłacenie przez ubezpieczającego raty składki w terminie oznaczonym przez ubezpieczyciela nie powoduje ustania odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. Oznacza to również, że zakład ubezpieczeń nie może skorzystać z uprawnień określonych w przepisie artykułu 814 § 2 Kodeksu cywilnego i dokonać wypowiedzenia umowy ubezpieczenia.
Trzeba jednak pamiętać ,że w przypadku braku terminowej płatności raty OC, ubezpieczyciel wystosuje roszczenie o zapłatę zaległej składki wraz z odsetkami za okres spóźnienia i skieruję sprawę do windykacji

Ubezpieczenia majątku

Kiedy możemy uzyskać odszkodowanie za utratę wartości rynkowej pojazdu po kolizji?

Zgłaszając szkodę z ubezpieczenia OC sprawcy możesz ubiegać się o odszkodowanie z tytułu utraty rynkowej wartości pojazdu.Staranie się o uzyskanie odszkodowania ma sens jeśli jest to pierwsza szkoda w pojeździe i nie jest on starszy niż 6 lat.Ubytek wartości rynkowej samochodu stanowi różnicę między wartością samochodu przed szkodą, a jego wartością po zdarzeniu i wykonanej naprawie.
Szkodę dotyczące utraty wartości rynkowej pojazdu należy zgłosić jako osobne roszczenie ponieważ ubezpieczyciel nie przyznaje tego odszkodowania automatycznie.
Stanowisko, że poszkodowanemu kierowcy należy się odszkodowanie za utratę wartości rynkowej pojazdu, zajął również Sąd Najwyższy. W uchwale z dnia 12 października 2001 r. (sygn. akt III CZP 57/01, OSNC 2002/5/57) stwierdził on, że „Odszkodowanie za uszkodzenie samochodu może obejmować oprócz kosztów jego naprawy także zapłatę sumy pieniężnej, odpowiadającej różnicy między wartością tego samochodu przed uszkodzeniem i po naprawie”.
Oszacowaniem utraty wartości rynkowej pojazdów zajmują się niezależni rzeczoznawcy samochodowi oraz biegli sądowi w oparciu o instrukcję określania rynkowego ubytku wartości pojazdów nr 1/2009 z dnia 12 lutego 2009 r. stosowaną przez Stowarzyszenie Rzeczoznawców Samochodowych – EKSPERTMOT.

Nawigacja po wpisach