Ubezpieczenia majątku

Pytanie 302. Z jakich produktów ubezpieczeniowych najczęściej korzystają Palacy?

Powołując się na badania przeprowadzone przez NBP w porównaniu z 2015 rokiem widoczny jest istotny wzrost zainteresowania  Polaków produktami ubezpieczeniowymi. Wyłączając obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne największym zainteresowaniem cieszą się ubezpieczenia mieszkań i domów, które w 2020r. posiadało 55 % respondentów, oraz ubezpieczenia następstw nieszczczęśliwych wypadków – wzrost z 33%.do 49%.Niewielki spadek z 39 % na 38%  zanotowano w segmencie ubezpieczeń grupowych w zakładzie pracy lub szkole. Widać też wzrost  zainteresowania ubezpieczeniami  na życie i dożycie, które posiada 25% badanych osób. Pomimo  spadku zaufania do systemu emerytalnego spowodowanego transferem części środków z OFE do ZUS, coraz więcej Polaków decyduje się na oszczędzanie w  ramch tzw.,, III filaru ” wzrost z 8% do 14%  w okresie ostatnich 5 lat.

 

Ubezpieczenia majątku

Pytanie 288. Jak działa ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży?

Przedmiotem ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży jest ryzyko poniesienia kosztów związanych z odwołaniem przez ubezpieczonego uczestnictwa w imprezie turystycznej.Ogólne warunki ubezpieczenia określają zakres takiego ubezpieczenia i dotyczy on zazwyczaj rezygnacji z podróży spowodowanej:
– nagłym zachorowania ubezpieczonego lub osoby bliskiej
– nieszczęśliwym wypadkiem
– komplikacjami związanymi z ciążą lub wyznaczeniem daty porodu
– śmiercią ubezpieczonego lub współuczestnika podróży
– szkodą w mieniu ubezpieczonego powstałą w wyniku zdarzenia losowego lub będącej następstwem kradzieży z włamaniem
– utratą pracy przez ubezpieczonego lub współuczestnika podróży
– kradzieżą dokumentów

Za opłatą dodatkowej składki zakres ubezpieczenia można rozszerzyć o ryzyko związane z odwołanie podróży z powodu nagłego zachorowania na Covid-19 czy też z powodu ataku terrorystycznego

W przypadku przerwania podróży ubezpieczyciel wypłaci niewykorzystaną część świadczeń wynikających z umowy podróży oraz koszty transportu powrotnego do miejsca stałego zamieszkania.
Składka za ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży wynosi od 2,5 do 8 proc. sumy ubezpieczenia. Na cenę wpływa przede wszystkim zakres ochrony oraz to z jakim wyprzedzeniem przed podróżą kupujemy polisę.

Ubezpieczenia majątku

Pytanie 287. Jakie obowiązki ma właściciel ubezpieczonej nieruchomości?

Na każdym właścicielu nieruchomości ciążą obowiązki, które należy spełnić, aby móc ubiegać się o wypłatę odszkodowania.
Do najważniejszych obowiązków należą regularne przeglądy stanu technicznego nieruchomości.

  • Raz w roku należy wykonać przegląd kominiarski oraz przegląd instalacji gazowej i wentylacyjnej.
  • Co 5 lat przegląd generalny stanu technicznego nieruchomości wraz z przeglądem instalacji elektrycznej i piorunochronów.
  • Co 2 lub 4 lata w zależności od wybranej technologii stan techniczny kotłów.

Właściciele nieruchomości zobowiązani są również do czyszczenia  przewodów  dymowych i spalinowych.W przypadku opalania gazem i olejem czyszczenie należy przeprowadzać  co 6 miesięcy, natomiast w przypadku palenisk opalanych paliwem stałem co trzy miesiące.
Jeśli ubezpieczamy mienie od kradzieży z włamaniem należy zwrócić uwagę na zapisy w ogólnych warunki ubezpieczenia określające sposób zabezpieczona nieruchomość.W przypadku ubezpieczenia ,, Generali z myślą o domu” wszystkie wejścia do domu, mieszkania (z wyłączeniem drzwi balkonowych i tarasowych) i pomieszczeń, przez które jest przejście do części mieszkalnej, muszą być zabezpieczone pełnymi drzwiami zewnętrznymi wykonanymi z materiałów trwałych, odpornych na zniszczenie i uniemożliwiających ich otwarcie bez pozostawienia śladów użycia siły fizycznej lub narzędzi.
Drzwi muszą być zamontowane na stałe i zamknięte na co najmniej 1 zamek wielozastawkowy lub 1 zamek wielopunktowy lub 1 zamek atestowany.
Tutaj możesz ubezpieczyć swoją nieruchomość online z 10% zniżką https://www.ubezpieczenia.pdm.com.pl/

Ubezpieczenia majątku

Pytanie 275. Jak działa ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczyciela?

,,Lawina, która 28 stycznia 2003 roku zabrała pod Rysami wycieczkę z Uczniowskiego Klubu Sportowego „Pion”, działającego przy I LO w Tychach, zabiła ośmioro z 13 uczestników wyjazdu. Czoło lawiny załamało lód na Czarnym Stawie i pogrzebało w nim większość ofiar. Decyzją sądu nauczyciel, który był odpowiedzialny za bezpieczeństwo młodzieży ma zapłacić 140 tys. zł zadość czynienia na rzecz ojca dwóch ofiar”- czytamy na stronie gazetaprawna.pl.

Jak pokazuje powyższy przykład zawód nauczyciela związany jest z ogromną odpowiedzialnością. Podczas wykonywania swoich codziennych obowiązków nauczyciel może zostać oskarżony o zły nadzór nad podopiecznymi i ponieść za to odpowiedzialność finansową.Warto więc wykupić ubezpieczenie OC nauczyciela i zabezpieczyć się przed tym, żeby tak trudny zawód nie przysporzył niepotrzebnych problemów.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej obejmuje odpowiedzialność cywilną nauczyciela w związku z wykonywaniem zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i pomocniczych związanych z procesem nauczania i wychowania. Tego rodzaju polisa chroni nauczyciela w sytuacji kiedy szkoda powstanie w wyniku nieodpowiedniego nadzoru nad uczniami.Ochrona ubezpieczeniowa może obejmować również szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa.

Wysokość składek oraz szczegółowy zakres ubezpieczeni znajdziesz na naszym portalu www.ubezpieczenia.pdm.com.pl

Ubezpieczenia majątku

Pytanie 271. Czym jest ubezpieczenie rolne?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolnika jest ubezpieczeniem obowiązkowym, które powinien zawrzeć rolnik  posiadający gospodarstwo rolne o łącznej powierzchni przekraczającej 1,0 ha. Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna rolnika oraz każdej osoby pracującej w gospodarstwie rolnym.Ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy odpowiedzialności cywilnej, która nie jest związana z posiadaniem gospodarstwa rolnego np. odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzeniem gospodarstwa agroturystycznego.

Ponadto każdy posiadacz lub współposiadacz gospodarstwa rolnego podlega obowiązkowi ubezpieczenia wszystkich budynków gospodarczych od ognia i innych zdarzeń losowych. Ochrona może objąć także wyposażenie gospodarstwa, cenny sprzęt specjalistyczny, zwierzęta hodowlane, a nawet ziemiopłody oraz ruchomości domowe.

Ubezpieczenia majątku

Pytanie 270. Jak działa ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej konsultanta IT?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Konsultanta IT obejmuje wszelkie koszty i wydatki poniesione przez poszkodowanego do zapłaty których ubezpieczony został prawnie zobligowany w efekcie wniesionego przeciwko niemu roszczenia. Zakres ubezpieczenia dotyczy szkód powstałych w wyniku popełnionego lub rzekomo popełnionego uchybienia przez ubezpieczonego lub inną osobę, za którą Ubezpieczony jest prawnie odpowiedzialny.Przykładem takiej szkody może być np. przerwa w działaniu systemów komputerowych spowodowanych błędnymi decyzjami konsultanta IT i poniesione z tego tytułu straty finansowe wynikające z braku możliwości przeprowadzania transakcji.
Sumy ubezpieczenia i składki są ustalane indywidualnie dla każdego ubezpieczonego.
Przy sumie ubezpieczenia 500 000 zł i udziale własnym w szkodzie wynoszącym 800 zł składka roczna kształtuje się na poziomie ok. 2500 zł

Ubezpieczenia majątku

Pytanie 269. Jak działa ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pośrednika nieruchomości?

Pośrednicy nieruchomości mają ustawowy obowiązek posiadania obowiązkowego ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej.Polisa stanowi zabezpieczenie przed błędami pośrednika, który
wyrządzi szkodę w następstwie działania lub zaniechania podczas wykonywania swojego zawodu.
Ustawodawca wprowadził sankcje w postaci kary pieniężnej za brak ubezpieczenia OC.
Wysokość kary wynosi od dwukrotnego do pięciokrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym – czyli od ok 9200 do 23 000 PLN.
Minimalna suma gwarancyjna wynosi 25 000 Euro.W przypadku gdy pośrednik w obrocie nieruchomościami wykonuje czynności zawodowe przy pomocy innych osób, działających pod jego nadzorem, ubezpieczeniem OC jest objęta również odpowiedzialność cywilna tego pośrednika.

Za opłatą dodatkowej składki zakres ubezpieczenia można rozszerzyć o dodatkowe ryzyka takie jak:
• Pokrycie kosztów obrony
• Naruszenie obowiązku zachowania tajemnicy
• Oszczerstwo, pomówienie, zniesławienie
• Naruszenie praw własności intelektualnej
• Odpowiedzialność w ramach wspólnego przedsięwzięcia
• Utrata dokumentów
• Pokrycie kosztów obrony w postępowaniu karnym, karno-skarbowym i administracyjnym
• Rażące niedbalstwo

Nawigacja po wpisach