Minimalizacja ryzyka

Każda firma i jednocześnie każdy przedsiębiorca jest narażony na różne ryzyka. Z naszego doświadczenia wynika, że większość przedsiębiorców nie jest w wystarczający sposób zabezpieczona przed ryzykami związanymi z prowadzeniem biznesu. Razem z Tobą ustalimy na jakie ryzyka jesteś narażony oraz w jaki sposób można te ryzyka zminimalizować.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką, której wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki wobec wierzycieli. Odpowiada za nie sama spółka swoim majątkiem utworzonym z wkładów wspólników. Ponadto, za zobowiązania spółki mogą odpowiadać także członkowie jej zarządu subsydiarnie, tj. w przypadku bezskuteczności egzekucji z majątku spółki, jeśli nie zgłosili w porę wniosku o upadłość spółki.

Składki na ZUS – prowadzenie działalności w wieloosobowej spółce z o.o. nie stanowi tytułu do ubezpieczeń społecznych. Katalog tytułów powodujących obowiązek ubezpieczeń w ZUS określa art. 6 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz art. 66 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Wśród nich wymienia się osoby prowadzące pozarolniczą działalność. Z kolei definicja takiej osoby zawarta jest w art. 8 ust. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Stosownie do brzmienia tego przepisu za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność uważa się m.in. wspólnika jednoosobowej spółki z o.o. oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej. Nie wymienia się tu osoby będącej wspólnikiem wieloosobowej spółki z o.o. Dlatego też osoba będąca wspólnikiem spółki z o.o. nie podlega z tytułu prowadzonej działalności żadnym ubezpieczeniom w ZUS.

Odpowiedzialność cywilna przedsiębiorcy – zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną przedsiębiorcy za szkody na osobie lub w mieniu wyrządzone  osobom trzecim w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, użytkowaniem mienia oraz wprowadzeniem produktu do obrotu.

Ubezpieczenie cyber – bezpieczenie ryzyk cybernetycznych chroni przed sankcjami wynikającymi z RODO, jak również konsekwencjami finansowymi związanymi np. z wykradnięcie danych osobowych klientów oraz  informacji stanowiących tajemnicę handlową przedsiębiorstwa.

Ubezpieczenie mienia – wraz z naszymi Partnerami chronimy Twoją firmę od zdarzeń, które mogą spowodować ogromne zniszczenia, m.in. pożaru, powodzi, silnego wiatru, katastrofy budowlanej, zalania, wybuchu. Ubezpieczeniem mogą zostać objęte budynki, maszyny, urządzenia, sprzęt elektroniczny oraz mienie które sprzedajesz lub wytwarzasz.

Śmierć pracownika – w razie śmierci pracownika w czasie trwania stosunku pracy lub w czasie pobierania po jego rozwiązaniu zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby, rodzinie przysługuje od pracodawcy odprawa pośmiertna. Wysokość odprawy uzależniona jest od okresu zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy i wynosi:

  • jednomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 10 lat,
  • trzymiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 10 lat,
  • sześciomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 15 lat.

Odprawa pośmiertna nie przysługuje członkom rodziny jeżeli pracodawca ubezpieczył pracownika na życie, a odszkodowanie wypłacone przez instytucję ubezpieczeniową jest nie niższe niż wysokość przysługującej odprawy pośmiertnej.

W przypadku śmierci przedsiębiorcy nierzadko  zdarza się, że rodzina ma problemy z przejęciem spadku oraz  spłatą kredytów i zobowiązań. Dochodzi też do sytuacji, kiedy spadkobiercy muszą spłacić się wzajemnie, aby podzielić majątek. Jeżeli chcemy, aby nasz majątek, na który pracowaliśmy przez lata przetrwał następne pokolenia powinniśmy zaplanować najkorzystniejszy sposób jego przekazania. Sporządzając testament warto pamiętać o występowaniu tzw. prawa do zachowku czyli wypłaty połowy lub dwóch trzecich wartości tego, co przypada w dziedziczeniu ustawowym Prawo to przysługuje rodzicom, małżonkowi oraz dzieciom, wnukom i prawnukom zmarłego, którzy zostali pominięci w testamencie lub przy dokonywaniu darowizn. Podstawą do obliczenia zachowku jest wartość spadku oraz darowizn, które zmarły rozdawał za życia. Należy go obliczyć indywidualnie oraz zabezpieczyć środki finansowe na pokrycie zachowku. Jako źródło kapitału na spłatę zachowku bardzo pomocna jest polisa na życie. Zaletą polisy jest również to, że nie wchodzi ona do masy spadkowej, natomiast oszczędności odłożone na czarną godzinę wchodzą w skład spadku, co oznacza, że na  ich wypłatę trzeba będzie poczekać do zakończenia postępowania sądowego.

Praca na własny rachunek to duża odpowiedzialność. Jeśli nie możesz pracować tracisz źródło dochodów, ale koszty nie znikają. Co zrobisz, jeśli z powodów zdrowotnych utracisz zdolność do finansowania zobowiązań? Dzisiaj pytanie to staje się jeszcze bardziej aktualne. Mamy dla Ciebie rozwiązanie! Ubezpieczenie od utraty dochodu wskutek choroby lub wypadku. Nieważne jaka choroba powoduje czasową niezdolność do wykonywania zawodu. Nie ma też wyłączenia odpowiedzialności z tytułu zakażenia koronawirusem COVID 19 oraz sytuacji ogłoszenia stanu epidemii.

Jak funkcjonuje takie ubezpieczenie?

Jeżeli stracisz zdolność do wykonywania swojego zawodu Towarzystwo Ubezpieczeń za każdy miesiąc czasowej niezdolności do pracy wypłaci określone w umowie świadczenie.

Przykład:

Zawód – informatyk
Przychody – 12 000 zł miesięcznie
Wysokość miesięcznego świadczenia – 7000 zł
Składka roczna – 1700 zł